Σκοποί του μαθήματος

  1. Η συμβολή των εργαλείων της νέας γενιάς του Παγκόσμιου Ιστού (Ιστός 2.0) στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  2. Η οικοδόμηση και η εφαρμογή γνώσεων διδακτικού σχεδιασμού με τη χρήση των εργαλείων της νέας γενιάς του Παγκόσμιου Ιστού (Ιστός 2.0).
  3. Η ενσωμάτωση  μαθησιακών δραστηριοτήτων ενισχυμένων με τα εργαλεία  της νέας γενιάς του Παγκόσμιου Ιστού (Ιστός 2.0) στη μάθηση και διδασκαλία.
  4. Η επικοινωνία, επεξεργασία, εμπλουτισμός και διάχυση της πληροφορίας με τη χρήση των εργαλείων της νέας γενιάς του Παγκόσμιου Ιστού (Ιστός 2.0) μέσα από ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης.
  5. Η αξιολόγηση του περιεχομένου του Ιστού 2.0.
  6. Η ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων με τα εργαλεία Wikis, Blogs, Podcasts, Flickr κ.ά.  
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s